خدمات درمانی ماپيشگيري و درمان عوارض ستون فقرات و مفاصل

دیسک کمر و گردن، درد سیاتیک، بي حسي دست و پا، انحراف ستون فقرات، آسیب های ورزشی وآرتروز